Terminy egzaminów z rysunku 2017/2018

WSZYSTKIE uczelnie wyższe ogłosiły harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.  Zebraliśmy wszystkie ważne informacje i udostępniamy je poniżej. Jednocześnie wszystkim zdającym życzymy przyjemnych tematów i lekkiej kreski.

>Politechnika Łódzka

2 czerwca (piątek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

14 lipca (piątek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów;

19 lipca (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura (architektura), architektura (architektura wnętrz), architektura (inżynieria architektoniczna);

25 lipca (wtorek), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydatów na kierunek architektura (architektura), architektura (architektura wnętrz)
oraz architektura (inżynieria architektoniczna), studia pierwszego stopnia, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki,
na których sprawdzian nie obowiązuje.

 Przebieg sprawdzianu:

Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Prace są kodowane i oceniane przez Komisję jako anonimowe. Oceniane są wspólnie (rysunek I i II). Za obie części uzyskać można do 500 punktów. Nazwiska kandydatów znane są dopiero
po rozkodowaniu prac.

 

>Politechnika Warszawska

5 maja (piątek) –  początek zapisów;

23 maja (wtorek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

3 czerwca (sobota) – I etap egzaminów – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

6 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników I etapu egzaminu wstępnego wraz z decyzja o dopuszczeniu do II etapu egzaminu;

10 czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

13 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników II etapu egzaminu wstępnego;

12 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

I etap – 3 czerwca 2017 r. (sobota):

 zadanie 1 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

 zadanie 2 – godz.11:00 – czas trwania zadania 90 minut

Dla każdego z zadań I etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).

Wyniki I etapu wraz z decyzją o dopuszczeniu do II etapu zostaną podane do wiadomości kandydatów w dniu 6 czerwca 2017 r. na tablicy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz poprzez komunikat wysłany na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata.

Do II etapu sprawdzianu zostanie dopuszczona nie mniej niż połowa kandydatów, jednak nie więcej niż 400 osób, w kolejności uzyskanej łącznej liczby punktów z I etapu. Osoby niedopuszczone do II etapu sprawdzianu, nie będą uczestniczyć w dalszej kwalifikacji i bez względu na wyniki egzaminu maturalnego otrzymają zero punktów kwalifikacyjnych.

II etap – 10 czerwca 2017 r. (sobota):

 zadanie 3 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

Dla zadania II etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. Zadanie należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).

Wyniki po obu etapach sprawdzianu (zadania 1, 2, 3) zostaną ogłoszone 13 czerwca 2017 r.

 

>Politechnika Wrocławska

15 maja (poniedziałek) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

20 czerwca (wtorek) – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

27 czerwca (wtorek) – I tura egzaminu z rysunku;

28 czerwca (środa) – II tura egzaminu z rysunku;

4 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

8 lipca (sobota) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej,
jak i wiedzy o sztuce i architekturze. Kandydat może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Zdany egzamin to minimum 240 punktów. Na egzamin z rysunku należy przynieść:

 • deskę rysunkową (może być sklejka) o wymiarach 50×70 cm,
 • ołówki o różnej twardości,
 • gumki do mazania,
 • klipsy lub pinezki do przypięcia brystolu do deski (brystol zapewnia Wydział Architektury).

Egzamin trwa dwa dni po cztery godziny. W pierwszym dniu rysuje się postać modela/modelki,
w drugim rysunek z wyobraźni.

 

>Politechnika Krakowska

1 czerwca (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

22 czerwca (czwartek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

26 czerwca (poniedziałek) – ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

27 – 28 czerwca (wtorek – środa) – egzamin wstępny z rysunku;

6 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

7-14 lipca – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
z rysunku;

20 lipca (czwartek) –  ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny odbywa się w dwóch dniach i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w dwóch terminach
dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym i obejmuje:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji,
 • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Warunkiem przyjęcia
na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

 

>Politechnika Gdańska

11 maja (czwartek) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

1 czerwca (czwartek) – zakończenie naboru, ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

6 czerwca (wtorek) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

8 – 9 czerwca (czwartek – piątek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta (grupy 1 i 2);

10 czerwca (sobota) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

26 czerwca (poniedziałek) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

 • lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 1. a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
 2. b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.


> Politechnika Poznańska

25 maja (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów;

16 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji;

21 czerwca (środa) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura;

22 czerwca (czwartek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz;

do 3 lipca (poniedziałek) – udostępnienie wyników z egzaminu z rysunku;

do 7 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku składa się z dwóch sesji, przy czym jedna poświęcona jest rysunkowi z natury,
a druga rysunkowi z wyobraźni. W ocenie rysunków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • Rysunek z natury ma na celu sprawdzenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości i jej transpozycji na płaszczyznę, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji form, iluzji przestrzeni, subtelności światłocieniowych zróżnicowania faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji.
 • Rysunek z wyobraźni ma na celu sprawdzenie umiejętności uruchomienia i wykorzystania przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz podejmowania kreatywnych decyzji kompozycyjnych
  na zadany temat. Przedstawienie tej kompozycji powinno uwzględniać poprawność konstrukcyjną i perspektywiczną rysunku, świadomy, przemyślany dobór i rozkład elementów oraz wykorzystanie światłocienia do tworzenia plastycznych relacji przestrzennych, ekspresji i nastroju wyobrażonej kompozycji.

 

>Politechnika Śląska

4 maja (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

26 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów, ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

29 czerwca (czwartek ) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje) i Architektura Wnętrz (etap 1);

30 czerwca (piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 2);

11 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

13 lipca (czwartek) – ostateczny termin składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na egzamin należy przynieść z sobą:

 • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie może być pokryta żadnymi rysunkami, ani notatkami,
  • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki, farby (tempera lub akryl) i pędzle.

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności:
·    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,
·    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych

 

>Politechnika Opolska

1 czerwca (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

10 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

11 lipca (wtorek) – egzamin wstępny  – 1 i 2 część;

12 lipca (środa) – informacja o zakwalifikowania do dalszego etapu;

13 lipca (czwartek) – egzamin wstępny – 3 część;

19 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów.

I etap to rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne).

II etap to rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50×70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego. Pozytywna opinia Komisji oceniającej kwalifikuje do kolejnego etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Trzecia część to trzygodzinny egzamin, który polega na rysunku atelierowym z natury, kandydat pracuje przy sztalugach, może dysponować czasem wg własnego uznania (np. wychodzić na przerwy).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50 x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego.

Zgodnie z pkt. 3.11 Warunków i trybu rekrutacji w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2016/2017 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

Każda z części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów.

 

> Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

22 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

18 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

23 czerwca (piątek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

26 czerwca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

12 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Sprawdzian umiejętności plastycznych trwa jeden dzień i składa się z dwóch zadań:

 1. zadanie pierwsze – rysunek odręczny z natury w wyznaczonym terminie, rozpoczęcie o godz. 9:00 – czas trwania: 260 minut, w tym przerwa 20 minut
 2. zadanie drugie – sprawdzenie wyobraźni przestrzennej, tego samego dnia, w tych samych salach, rozpoczęcie ok. godz. 14:00 – czas trwania: 60 minut bez przerwy.

Na sprawdzianie umiejętności plastycznych – rysunek z natury – można posługiwać się ołówkiem 2B-6B, czarną kredką, miękką gumką, piórkiem i/lub pędzlem do czarnego tuszu. Na sprawdzian umiejętności plastycznych – test wyobraźni przestrzennej – należy przynieść ołówek średniej twardości (np. HB), przybory geometryczne: dwie ekierki linijkę z podziałką, cyrkiel oraz gumkę również średniej twardości. We wszystkie te przybory kandydat powinien zaopatrzyć się sam,
w zależności od własnego uznania i przynieść je w dniu sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Jeden rysunek z natury może być wykonany tylko jedną techniką; nie dopuszcza się mieszania technik na jednym arkuszu, na przykład ołówka z piórkiem itp. Jednakże można wykonać kilka rysunków różnymi technikami. Nie dopuszcza się technik barwnych (użycia kolorów). Nie określa się liczby rysunków z natury, jednakże na jednej stronie może być tylko jeden rysunek lub szkic. Nie określa się sposobu rysowania z natury chyba, że zostanie on wskazany przed rozpoczęciem danej części sprawdzianu umiejętności plastycznych przez osoby dokonujące wprowadzenia do tematu zadania lub podany wraz z tematem zadania.

Test z wyobraźni przestrzennej ma być przedstawiony rysunkowo w sposób staranny, dokładny
i jednoznaczny ze różnicowaniem widoczności krawędzi i pozostawieniem linii konstrukcji. Wyklucza się twórczą interpretację tematu. Kandydat otrzymuje do rysowania z natury spięty w trwały sposób pakiet arkuszy jasnego papieru pakowego oraz arkusz A3 z zadaniem z wyobraźni przestrzennej.
Nie dopuszcza się rozpinania lub dekompletowania pakietu (wyrwanie arkusza, odcięcie jego części itp.), a także rysowania na własnym papierze.

 

> Politechnika Lubelska

22 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

23 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

28 i 29 czerwca (środa i czwartek) – egzamin wstępny  z rysunku;

do 10 lipca (poniedziałek, do godz. 14.00) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydaci na kierunek studiów: Architektura i Urbanistyka (Architektura) zobowiązani są do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych ołówkiem:

– rysunek pierwszy jest rysunkiem z natury,
– rysunek drugi jest rysunkiem z wyobraźni.

ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie). Łącznie z obu zadań rysunkowych, może zatem uzyskać maksymalnie 500 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

 Uwaga: 

Kandydaci powinni wziąć ze sobą ołówek, gumkę do ścierania, dowód osobisty, ( w przypadku gdy ktoś nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej musi pokazać dowód wpłaty), brystol zapewnia Uczelnia.

Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych.
Czas trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy z rysunków.

 

>Politechnika Białostocka

26  maja (piątek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

26 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

4 lipca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

5 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

13 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminu na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz są następujące:

zadanie 1.   wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

zadanie 2.   wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

 

>Politechnika Świętokrzyska

29 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

2 lipca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

5 lipca (środa) – egzamin wstępny  – 1 i 2 sesja;

6 lipca (czwartek) – wyniki z egzaminu;

14 lipca (piątek) – 0głoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Do kolejnej tury rekrutacji na ten kierunek przechodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu.