Rekrutacja na kierunek Architektura – uczelnie wyższe 2019/2020

Dla Waszej wygody przedstawiamy kompletny harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 uczelni z kierunkami architektonicznymi.  Zebraliśmy wszystkie ważne informacje i udostępniamy je poniżej. Jednocześnie wszystkim kandydatom na Architekturę życzymy mnóstwa kreatywności i przyjemnych tematów egzaminacyjnych.

Politechnika Łódzka

14 czerwca (piątek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

15  lipca (poniedziałek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów (!!!);

18 lipca (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura

25  lipca (czwartek), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydatów na kierunek architektura (architektura), raz architektura (inżynieria architektoniczna), studia pierwszego stopnia, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki,
na których sprawdzian nie obowiązuje.
 Przebieg sprawdzianu:
Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Prace są kodowane i oceniane przez Komisję jako anonimowe. Oceniane są wspólnie (rysunek I i II). Za obie części uzyskać można do 500 punktów. Nazwiska kandydatów znane są dopiero
po rozkodowaniu prac.

 

Politechnika Warszawska

6 maja (poniedziałek) –  początek zapisów;

27 maja (poniedziałek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

8 czerwca (sobota) – egzamin – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

11 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego;

11 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na studia w roku akademickim 2019/2020 zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów łącznie z dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień
i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów z  dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej.

Politechnika Wrocławska

15 maja (środa) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

21 czerwca (piątek) godz. 13.00  – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

26 czerwca (środa) – I tura egzaminu z rysunku, godz. 9.00-13.00;

27 czerwca (czwartek) – II tura egzaminu z rysunku, godz. 9.00-13.00;

3 lipca (środa) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

10 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej,
jak i wiedzy o sztuce i architekturze. Kandydat może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Zdany egzamin to minimum 240 punktów. Na egzamin z rysunku należy przynieść:

 • deskę rysunkową (może być sklejka) o wymiarach 50×70 cm,
 • ołówki o różnej twardości,
 • gumki do mazania,
 • klipsy lub pinezki do przypięcia brystolu do deski (brystol zapewnia Wydział Architektury).

Egzamin trwa dwa dni po cztery godziny. W pierwszym dniu rysuje się postać modela/modelki,
w drugim rysunek z wyobraźni.

 

Politechnika Gdańska

10 maja (piątek) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

31 maja (piątek) – zakończenie naboru, ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

3 czerwca (poniedziałek) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

6-7 czerwca (czwartek – piątek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta  – Rysunek z natury kompozycji złożonej z postaci, rusztowania i piłki.

8 czerwca (sobota) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

28  czerwca (piątek) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

24  lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 1. a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
 2. b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 

Politechnika Śląska

6 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

24 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów, ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

26 czerwca (środa ) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje)

27-28 czerwca (czwartek-piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 1 oraz 2);

9 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

11 lipca (czwartek) – ostateczny termin składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów.

12 lipca (piątek) – ogłoszenie listy przyjętych na studia.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Na egzamin należy przynieść z sobą:

 • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie może być pokryta żadnymi rysunkami, ani notatkami,
  • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki..

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności:
·    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,
·    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych polega na wykonaniu dwóch odrębnych prac w formie: rysunku odręcznego, kompozycji płaskiej lub przestrzennej. Za każdą z prac przyznawanych jest maksymalnie 100 punktów.

 

Politechnika Opolska

3 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

7 lipca (niedziela) godz. 13.00 – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

10 lipca (środa) – egzamin wstępny  – 1 i 2 część;

11 lipca (czwartek) – egzamin wstępny – 3 część;

16 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

do 22 lipca (poniedziałek)  – przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych

22 lipca (poniedziałek) godz. 18.00 – ogłoszenie list przyjętych

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin dodatkowy składa się z trzech zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Technika wykonania zadań: ołówek.

 • I etap – rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne),
 • II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne),
 • III etap – rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).

Pierwszego dnia przeprowadzone są egzaminy z rysunku z wyobraźni (I etap) oraz z rysunku
z wyobraźni z elementami geometrii (II etap). Pozytywna opinia Komisji Egzaminu Dodatkowego kwalifikuje do III etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 100 z trzech zadań łącznie.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

20 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

16 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

25 czerwca (wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

26 czerwca (środa) – dodatkowy sprawdzian umiejętności plastycznych w zależności od ilości kandydatów;

28 czerwca (piątek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

od 11 lipca (środa) do 19 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

– ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKRES SPRAWDZIANU OBEJMUJE DWIE CZĘŚCI:

 1. RYSUNEK ODRĘCZNY Z NATURY (pierwsza część sprawdzianu – czas trwania 150 min w tym przerwy)
  Postępowanie sprawdzające ma na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przedmiotów (lub modela) w otoczeniu, przez wykonanie rysunku odręcznego z natury. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.

TECHNIKA WYKONANIA – rysunek miękkim ołówkiem, czarną kredką, piórkiem lub ew. pędzlem, przy użyciu czarnego tuszu (technika tzw. suchy pędzel lub lawowanie); dopuszcza się użycie miękkiej gumki do ścierania (wyżej wymienione przybory powinny znajdować się w posiadaniu kandydata w zależności od jego uznania); rysunek ma powstać na jasnym papierze o wymiarach 50 x 70 cm, (papier zapewnia Uczelnia). Jeden rysunek z natury może być wykonany tylko jedną techniką; nie dopuszcza się mieszania technik na jednym arkuszu, na przykład ołówka z piórkiem itp. Jednakże można wykonać kilka rysunków różnymi technikami. Nie dopuszcza się technik barwnych (użycia kolorów),

SPOSÓB WYKONANIA – rysunek powinien być wykonany z zastosowaniem modelunku światłocieniowego (w pełnej gamie tonów) lub linearny (bez modelunku światłocieniowego). Realistyczny w stosunku do tematu; wyklucza się zamierzoną deformację, stylizację i inne maniery. Jeśli chodzi o wnikliwość podjęcia tematu, oczekuje się wykonania przynajmniej jednego rysunku typu studium, który ew. można uzupełnić szkicami. Nie ogranicza się z góry liczby rysunków.

 1. PRZEGLĄD PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH PRZEZ KANDYDATA (druga część sprawdzianu)

Sama teczka ma być NIEPODPISANA, typu najprostszego z oferowanych w handlu detalicznym, dostosowana do formatu przygotowanych prac.

       TECZKA POWINNA ZAWIERAĆ dziesięć własnych prac plastycznych na formacie co najmniej A3 (czyli 29,7×42,0 cm), a maksymalnie o wymiarach 70,0×100,0 cm (~B1) wykonanych techniką trwałą, czarno-białą lub barwną (np: rysunek piórkiem i tuszem, ołówkiem, czarną kredką, węglem prasowanym lub nie, pastelami (w dwóch ostatnich przypadkach jest wymagane utrwalenie fiksatywą), malowanie rozwodnionym tuszem (lawowanie), ewentualnie farbami akwarelowymi, plakatowymi lub akrylowymi),

       TEMATYKĄ PRAC POWINNA BYĆ kompozycja w typie martwej natury, postać ludzka w różnych ustawieniach oraz motywy architektoniczne; dopuszcza się rozmaity stopień wnikliwości prac – zarówno studia jak i szkice; temat ma być potraktowany realistycznie, bez stylizacji czy maniery.
Jeśli adept pragnąłby przedstawić prace trójwymiarowe – papieroplastykę, modele, makiety – powinny one zostać zobrazowane na zdjęciach. Poza tym wyjątkiem, prac fotograficznych nie dopuszcza się. Prace w teczce, podobnie jak sama teczka, mają być BEZ PODPISÓW. Na zakończenie sprawdzianu umiejętności plastycznych adept pozostawia teczkę na miejscu pracy, wraz ze skończonym rysunkiem. Teczkę będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji na kierunki.

 

Politechnika Poznańska

30 maja (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów;

13 czerwca (czwartek) – koniec elektronicznej rekrutacji;

18 czerwca (wtorek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura;

do 28 czerwca (piątek) – udostępnienie wyników z egzaminu z rysunku;

do 10  lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku składa się z dwóch sesji, przy czym jedna poświęcona jest rysunkowi z natury,
a druga rysunkowi z wyobraźni. W ocenie rysunków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • Rysunek z natury ma na celu sprawdzenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości i jej transpozycji na płaszczyznę, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji form, iluzji przestrzeni, subtelności światłocieniowych zróżnicowania faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji.
 • Rysunek z wyobraźni ma na celu sprawdzenie umiejętności uruchomienia i wykorzystania przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz podejmowania kreatywnych decyzji kompozycyjnych
  na zadany temat. Przedstawienie tej kompozycji powinno uwzględniać poprawność konstrukcyjną i perspektywiczną rysunku, świadomy, przemyślany dobór i rozkład elementów oraz wykorzystanie światłocienia do tworzenia plastycznych relacji przestrzennych, ekspresji i nastroju wyobrażonej kompozycji.

 

Politechnika Lubelska

20 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

21 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

2-3 lipca (wtorek i środa) – egzamin wstępny  z rysunku;

do 10 lipca (środa, do godz. 14.00) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

od 11 lipca (czwartek) do 16 lipca (wtorek) – dostarczanie wymaganych dokumentów

INFORMACJE DODATKOWE:

Na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury
i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:1) sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką; 2) sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;3) sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania
w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.
Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:
– sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
– sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
– sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.
Zakres egzaminu na kierunek Architektura
Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.
Forma egzaminu z rysunku na kierunek Architektura
Egzamin z rysunku obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem:

–  rysunek z natury (02.07.2019),
–  rysunek z wyobraźni (03.07.2019).

Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych. Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni. Czas Trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy
z rysunków. W zależności od liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w jednej lub dwóch turach.

 Kandydaci powinni wziąć ze sobą: ołówki, gumkę do ścierania, dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem; jeżeli kandydat nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej, musi okazać dowód wpłaty.

Kandydaci nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną: telefonów, smartfonów, zegarków z funkcją aparatu, teczek z rysunkami.

Deskę i karton zapewnia uczelnia.

 

Politechnika Białostocka

4 czerwca  (wtorek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

1 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

8 lipca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

9 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

12 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

od 13 lipca (sobota) do 17 lipca (środa) z wyłączeniem 14 lipca (niedziela)  – dostarczanie wymaganych dokumentów do poszczególnych komisji wydziałowych celem potwierdzenia chęci studiowania

18 lipca (czwartek) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz  składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia
na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

 

 Politechnika Świętokrzyska

27 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

4 lipca (wtorek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

5 lipca (piątek) – egzamin wstępny  – 1 i 2 sesja;

8 lipca (poniedziałek) – wyniki z egzaminu;

11 lipca (środa) – ogłoszenie list rankingowych;

od 15 lipca (poniedziałek) do 20 lipca (sobota) – składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia;

27 lipca (sobota) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów obejmuje dwa etapy:

 • egzamin z rysunku odręcznego,
 • konkurs świadectw (zgodnie z procedurą rekrutacyjną obowiązującą w Politechnice Świętokrzyskiej). Pozytywna ocena predyspozycji zawodowych na podstawie egzaminu z rysunku odręcznego jest warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do konkursu świadectw przy rekrutacji na kierunek Architektura. W szczególności celem egzaminu z rysunku odręcznego jest sprawdzenie wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie: -elementarnego warsztatu rysunkowego oraz posługiwania się wiedzą o perspektywie, kształtach i proporcjach, -przedstawienia rysunkowej kompozycji przestrzennej o charakterze architektonicznym.

Egzamin z rysunku odręcznego będzie obejmował dwie sesje w ciągu jednego dnia.

I sesja rysunkowa

dopołudniowa, trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm. Przedmiotem I sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający kompozycję brył geometrycznych.

II sesja rysunkowa

popołudniowa trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm. Przedmiotem II sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający przestrzenną kompozycję architektoniczną.

W celu przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego Wydział BiA zapewnia wszystkim

kandydatom: deski rysunkowe, biały karton rysunkowy, klamerki do umocowania kartonu. Kandydaci przystępujący do egzaminu winni we własnym zakresie posiadać: ołówki rysunkowe grafitowe, gumki, strugaczki.

 

Politechnika Krakowska

10 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

18 czerwca (wtorek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

do 19 czerwca (środa) – ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

24 – 25 czerwca (poniedziałek-wtorek) – egzamin wstępny z rysunku;

2 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

10 lipca (środa) – ogłoszenie list zakwalifikowanych,

od 11 lipca (czwartek) do17 lipca (środa) – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani,

18 lipca (czwartek) –  ogłoszenie list studentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny odbywa się w dwóch dniach i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w dwóch terminach
dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym i obejmuje:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji,
 • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Warunkiem przyjęcia
na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

 

Politechnika Rzeszowska

1 czerwca (sobota) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

2 lipca (wtorek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

4 – 5 lipca (czwartek-piątek) – egzamin wstępny z rysunku;

9 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

17 lipca (środa) – ogłoszenie list zakwalifikowanych,

od 17 lipca (środa) do 19 lipca (piątek) i 22 lipca (poniedziałek) – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani,

23 lipca (wtorek) –  ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na kierunku architektura warunkiem koniecznym jest złożenie egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych z wynikiem pozytywnym – min. 3,0 (dostatecznym) z każdego etapu egzaminu.

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań sprawdzających uzdolnienia i predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku architektura.

Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

 Zadanie 1 – rysunek z natury (czas trwania zadania 3 x 60 min = 180 minut). Format arkusza 50 x 70 cm. Zadanie 1 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Zadanie 2 – zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni (czas trwania 3 x 60 min = 180 minut). Zadanie 2 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Kandydat na kierunek architektura jest zobowiązany do zgłoszenia się na egzamin wstępny
z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.