Terminy egzaminów z rysunku w 2024 roku

Politechnika Łódzka

18 czerwca (wtorek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

10  lipca (środa), do godz. 15.00 – ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu maturalnego na Portalu Kandydata;

15 lipca (poniedziałek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura i architektura – język angielski, Łódź, Al. Politechniki 6a;

18 lipca (czwartek) godz. 15.00 – publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień plastycznych;

20  lipca (czwartek), godz. 15.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

22-23 lipca (wtorek i środa) w godzinach 8.00-17.00 – składanie oryginałów dokumentów kandydatów przyjętych na studia (!!!).

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydatów na kierunek architektura (architektura), oraz architektura w języku angielskim, studia pierwszego stopnia, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki,
na których sprawdzian nie obowiązuje.

 Przebieg sprawdzianu:

Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Na wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku architektura składają się oceny
w następujących kategoriach:

 • ocena zgodności z zadanym tematem (0 – 150 punktów);
 • ocena rozwiązań kompozycyjnych (0 – 100 punktów);
 • ocena technicznych umiejętności rysunkowych (0 – 100 punktów);
 • ocena zaprezentowanej wrażliwości plastycznej (0 – 150 punktów).

Na każdą ocenę rozkład wagowy punktacji wynosi: mały format 35%, duży format 65%.

Politechnika Warszawska

29 kwietnia (poniedziałek) –  początek zapisów;

24 maja (piątek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

8 czerwca (sobota) – egzamin – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

18 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego;

18 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na studia w roku akademickim 2024/2025 zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów łącznie z dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień
i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów z  dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej.

Politechnika Wrocławska

1 czerwca (sobota) – początek rejestracji internetowej w systemie IRK;

20 czerwca (czwartek) godz. 16.00  – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie IRK);

27 czerwca (czwartek) – I tura egzaminu z rysunku, godz. 9.00-13.00 – Wrocław, ul. Prusa 53/55, budynek E-1;

28 czerwca (piątek) – II tura egzaminu z rysunku, godz. 9.00-13.00, Wrocław, ul. Prusa 53/55, budynek E-1;

5 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

16 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

17-22 lipca 8.00-15.00 – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów;

23 lipca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej,
jak i wiedzy o sztuce i architekturze. Kandydat może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Zdany egzamin to minimum 240 punktów. Na egzamin z rysunku należy przynieść:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • deskę rysunkową (może być sklejka) o wymiarach 50×70 cm,
 • ołówki o różnej twardości,
 • gumki do mazania,
 • klipsy lub pinezki do przypięcia brystolu do deski (brystol zapewnia Wydział Architektury).

Egzamin trwa dwa dni po cztery godziny. W pierwszym dniu rysuje się postać modela/modelki,
w drugim rysunek z wyobraźni.

 Politechnika Gdańska

22 maja (środa) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

16 czerwca (niedziela) – zakończenie naboru, ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

19 czerwca (środa) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

26-27 czerwca (środa-czwartek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta  – Rysunek z natury kompozycji złożonej z postaci, rusztowania i piłki.

28 czerwca (piątek)– część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

9  lipca (wtorek) godz. 16.00 – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

18 – 24 lipca – składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów;

26  lipca (piątek) godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

Politechnika Śląska

23 maja (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

1 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów, ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

3 lipca (środa ) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje: 9.00 i 13.00)

4-5 lipca (czwartek-piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 1 oraz 2);

19 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

19-24 lipca (12.00-17.00) – składanie kompletu dokumentów w wersji papierowej przez zakwalifikowanych kandydatów;

25 lipca (czwartek) – ogłoszenie listy przyjętych na studia.

 INFORMACJE DODATKOWE:

Na egzamin należy przynieść z sobą: 

 • dowód osobisty,  
 • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,  
 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności: 
·    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych, 
·    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych polega na wykonaniu dwóch odrębnych prac w formie: rysunku odręcznego, kompozycji płaskiej lub przestrzennej. Za każdą z prac przyznawanych jest maksymalnie 100 punktów.

Rekrutacja na kierunek Architektura wnętrz wymaga dodatkowo przedstawienia portfolio z 10 prac, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych w formacie B1 lub B2.

Politechnika Opolska

1 maja (środa) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

14 lipca (niedziela) godz. 23.00 – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

15 lipca (poniedziałek) – egzamin wstępny  – 1 część, Opole, ul. Katowicka 48;

16 lipca (wtorek) – egzamin wstępny – 2 część, Opole, ul. Katowicka 48;

18 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

18- 25 lipca  – przyjmowanie oryginałów dokumentów osób zakwalifikowanych;

25 lipca (czwartek) godz. 16.00 – ogłoszenie list przyjętych

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin dodatkowy składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 150 punktów. Technika wykonania zadań: ołówek.

 • I etap – rysunek z natury (3 godziny lekcyjne),
 • II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (3 godziny lekcyjne).

Egzamin trwa 3 godziny lekcyjne, w dwóch turach (dwa dni). Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 100 z dwóch zadań łącznie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

20 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

16 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

25 czerwca (wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych – egzamin zdalny:

9.00-11.00 – pobranie zadań w formacie PDF,

11.00-15.40 – praca własna;

15.45-16.00 – pobranie linku do załadowania prac rysunkowych (max. 15MB na 1 plik);

16.00-9.00 (26 czerwca) – oddawanie prac.

28 czerwca (piątek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

16 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Sprawdzian umiejętności plastycznych obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez kandydata:

 • Zadanie nr 1 – ukazanie elementu trójwymiarowego w postaci „płaskiej”. W zadaniu tym zostanie przedstawiona bryła w aksonometrii. Na bryle strzałkami zostaną wskazane boki, które będzie trzeba narysować w postaci płaskiej (bez skrótów i zniekształceń perspektywicznych).
 • Zadanie nr 2 – rysunkowe „wpisanie się” w kontekst otoczenia. W zadaniu tym pojawi się tło, tzn. przestrzeń zbudowana przez człowieka. Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu tej przestrzeni np. zabudową pasującą do tego otoczenia (tła).
 • Zadanie nr 3 – mała architektura. Zadanie to będzie polegało na narysowaniu elementu wyposażenia przestrzeni miejskiej o niedużych rozmiarach w odniesieniu do postaci ludzkiej, która będzie już na kartce.

Zadania nr 1, 2 i 3 mają na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przez wykonanie rysunku odręcznego. W zadaniu nr 1 można posługiwać się przyborami kreślarskimi. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.

Prace rysunkowe należy wykonać ołówkiem, czarną kredką lub pędzlem. Rysunek powinien powstać na białym papierze (A-4). Każdy rysunek powinien być wykonany w jednej technice, tzn. nie dopuszcza się mieszania technik rysunkowych na jednej kartce np. czarnej kredki i ołówka; nie dopuszcza się również przedstawień barwnych.

Zadanie rysunkowe nr 1 należy wykonać linearnie. W zadaniu rysunkowym nr 2 i 3 powinien pojawić się modelunek światłocieniowy. Wyklucza się deformację rysunkową, stylizację i inne tego rodzaju przedstawienia rysunkowe.

Politechnika Poznańska

3 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów;

23 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

26 czerwca (środa) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura, Wydział Architektury, Budynek WAiWIZ (A30), ul. Rychlewskiego 2;

9.00-13.00 – część pierwsza,

14.30 – 18.30 – część druga;

do 2 lipca (wtorek) – udostępnienie wyników z egzaminu z rysunku;

do 15  lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

15-18 lipca – dostarczanie oryginałów dokumentów;

22 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku składa się z dwóch sesji, przy czym jedna poświęcona jest rysunkowi z natury,
a druga rysunkowi z wyobraźni. W ocenie rysunków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

· Rysunek z natury ma na celu sprawdzenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości i jej transpozycji na płaszczyznę, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji form, iluzji przestrzeni, subtelności światłocieniowych zróżnicowania faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji.

· Rysunek z wyobraźni ma na celu sprawdzenie umiejętności uruchomienia i wykorzystania przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz podejmowania kreatywnych decyzji kompozycyjnych
na zadany temat. Przedstawienie tej kompozycji powinno uwzględniać poprawność konstrukcyjną
i perspektywiczną rysunku, świadomy, przemyślany dobór i rozkład elementów oraz wykorzystanie światłocienia do tworzenia plastycznych relacji przestrzennych, ekspresji i nastroju wyobrażonej kompozycji.

Kandydat musi mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Ze względów organizacyjnych wymagany jest dokument w formie fizycznej (dowód osobisty lub paszport) oraz niezbędne własne materiały:

 • ołówki
 • gumka
 • klips biurowy min. 32 mm
 • deska o wymiarach 50×70 cm lub inna twarda podkładka pod rysunek

Kandydat może wnieść na salę wyłącznie małą torbę podręczną (maksymalny format torby to A4) z niezbędnymi przyborami i rzeczami osobistymi oraz wodę (0,5 l).

Politechnika Lubelska

13 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

23 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

2-3 lipca (wtorek i środa) – egzamin wstępny  z rysunku, Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury  na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, parter, hall główny;

do 10 lipca (środa, do godz. 14.00) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

od 11 lipca (czwartek) do 16 lipca (wtorek) – dostarczanie wymaganych dokumentów

INFORMACJE DODATKOWE:

Na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury
 i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:1) sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką; 2) sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;3) sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania
w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.

Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:

– sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
– sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
– sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.

Zakres egzaminu na kierunek Architektura

Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

Forma egzaminu z rysunku na kierunek Architektura

Egzamin z rysunku obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem:

–  rysunek z natury (02.07.2019),
–  rysunek z wyobraźni (03.07.2019).

Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych. Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni. Czas Trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy
 z rysunków. W zależności od liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w jednej lub dwóch turach.

Kandydaci powinni wziąć ze sobą: ołówki, gumkę do ścierania, dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem; jeżeli kandydat nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej, musi okazać dowód wpłaty.

Kandydaci nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną: telefonów, smartfonów, zegarków z funkcją aparatu, teczek z rysunkami.

Politechnika Białostocka

3 czerwca  (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

5 lipca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

10 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

11 lipca (czwartek) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

16 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

17 – 23 lipca  – dostarczanie wymaganych dokumentów do poszczególnych komisji wydziałowych celem potwierdzenia chęci studiowania;

31 lipca (środa) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz  składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia
na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

Politechnika Świętokrzyska

20 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

7 lipca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

10 lipca (środa) – egzamin wstępny  – 1 i 2 tura (9.30-12.00, 14.00-17.00);

12 lipca (piątek) – wyniki z egzaminu;

17 lipca (środa) – ogłoszenie list rankingowych;

od 17 lipca (poniedziałek) do 21 lipca (piątek) – składanie dokumentów w formie elektronicznej przez kandydatów zakwalifikowanych na studia;

od 22 lipca (poniedziałek) do 30 lipca (wtorek) – składanie dokumentów w formie papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych na studia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów obejmuje dwa etapy:

 ·egzamin z rysunku odręcznego,

·konkurs świadectw (zgodnie z procedurą rekrutacyjną obowiązującą w Politechnice Świętokrzyskiej). Pozytywna ocena predyspozycji zawodowych na podstawie egzaminu z rysunku odręcznego jest warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do konkursu świadectw przy rekrutacji na kierunek Architektura. W szczególności celem egzaminu z rysunku odręcznego jest sprawdzenie wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie: -elementarnego warsztatu rysunkowego oraz posługiwania się wiedzą o perspektywie, kształtach i proporcjach, -przedstawienia rysunkowej kompozycji przestrzennej o charakterze architektonicznym.

Egzamin z rysunku odręcznego będzie obejmował dwie sesje w ciągu jednego dnia.

I sesja rysunkowa dopołudniowa, trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm. Przedmiotem I sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający kompozycję brył geometrycznych.

II sesja rysunkowa popołudniowa trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm. Przedmiotem II sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający przestrzenną kompozycję architektoniczną.

W celu przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego Wydział BiA zapewnia wszystkim kandydatom: deski rysunkowe, biały karton rysunkowy, klamerki do umocowania kartonu. Kandydaci przystępujący do egzaminu winni we własnym zakresie posiadać: ołówki rysunkowe grafitowe, gumki, strugaczki.

Politechnika Krakowska

3 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

10 czerwca (poniedziałek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

do 10 czerwca (poniedziałek) – ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

12 czerwca (środa) – egzamin wstępny z rysunku;

18 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

12 – 15 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych,

od 16 lipca (wtorek) do19 lipca (piątek) – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani,

19 lipca (piątek) –  ogłoszenie list studentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w dwóch terminach
dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym i obejmuje rysunek z wyobraźni – kompozycję o charakterze architektonicznym, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Warunkiem przyjęcia  na studia jest uzyskanie oceny z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

Politechnika Rzeszowska

1 czerwca (sobota) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

19 czerwca (środa) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

24 – 25 czerwca (poniedziałek-wtorek) – egzamin wstępny z rysunku;

28 czerwca (piątek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

17 lipca (środa) – ogłoszenie list zakwalifikowanych,

od 17 lipca (środa) do 22 lipca (poniedziałek) – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani,

29 lipca (poniedziałek) –  ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań sprawdzających uzdolnienia i predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku architektura. Egzamin jest podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap egzaminu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 1000 – 1300.

Pierwszy etap egzaminu – Zadanie 1 – rysunek z natury (czas trwania zadania 3 x 60 min = 180 min). Format arkusza 50×70 cm. Zadanie 1 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Drugi etap egzaminu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) w godzinach 1000 – 1300.

Drugi etap egzaminu – Zadanie 2 – zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni (czas trwania 3 x 60 min = 180 min). Zadanie 2 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna ds. egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Ocenie będzie podlegać:

 1. kompozycja na arkuszu,
 2. zachowanie zasad perspektywy,
 3. konstrukcja poszczególnych elementów kompozycji,
 4. pokazanie światłocienia,
 5. odzwierciedlenie faktury i materiału.